Regulamin Sklepu Internetowego

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Sklep internetowy Ursulla Brand Adam Podlipski, działający pod adresem internetowym www.ursullabrand.com, prowadzony jest przez Adama Podlipskiego z siedzibą pod adresem Powstańców Warszawy 25/5, 11-400 Kętrzyn, Polska.
 2. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej ursullabrand@gmail.com.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;
  b) zasady korzystania oraz składania zamówień;
  c) zasady zawierania umów sprzedaży produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu;
  d) zasady dokonywania reklamacji;
  e) tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.
 4. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 344, ze zm.).
 5. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu Ursulla Brand w zakładce „Regulamin”.
 6. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu obowiązującego w momencie złożenia zamówienia.
 7. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 8. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach (w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny) nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).

§ 2 Definicje

 1. Regulamin- niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z usług sklepu przez Klientów.
 2. Konsument- osoba fizyczna, dla której zawarcie Umowy Sprzedaży nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta- osoba fizyczna zawierająca umowę związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, ale z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 576ustawy Kodeks cywilny.
 4. Klient lub Użytkownik- osoba fizyczna w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 13 lat pod warunkiem że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych przez Sklep.
 5. Formularz zamówienia- usługa dostępna na stronie internetowej, za pomocą której Klient może dokonać zakupu, tj. poprzez dodawanie towarów do koszyka oraz określenie niektórych warunków umowy sprzedaży takich jak sposób dostawy i płatności.
 6. Koszyk- element sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta towary, a także w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia.
 7. Dostawa- czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Kupującemu przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Produktu określonego w zamówieniu.
 8. Dostawca– Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie lub firmę kurierską, z którą Sprzedawca współpracuje w zakresie dokonywania Dostawy produktów.
 9. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 10. Płatność –sposób dokonywania zapłaty w określonej wysokości za Produkt i Dostawę, za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych
 11. Sklep- serwis internetowy należący do Sprzedawcy dostępny pod domeną: www.ursullabrand.com, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy towary.
 12. Sprzedawca- Adam Podlipski prowadzący działalność pod firmą Ursulla Brand Adam Podlipski, zarejestrowaną pod adresem Powstańców Warszawy 25/5, 11-400 Kętrzyn, Polska, który prowadząc działalność zarobkową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej.
 13. Towar/produkt- rzecz ruchoma będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem i Klientem, którego warunki sprzedaży określa formularz zamówienia. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 14. Umowa zawarta na odległość- umowa sprzedaży towarów na odległość zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, za pośrednictwem Sklepu poprzez formularz zamówień, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 15. Przedsiębiorca- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 16. Zamówienie- czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 17. Formularz zamówienia- formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.
 18. RODO- oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 19. Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 20. Kodeks Cywilny- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 21. Ustawa o ochronie danych osobowych- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).

§ 3 Wymogi techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień, niezbędne są poniższe minimalne wymagania techniczne:
  a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet:
  b) aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera, Safari, Android Browser;
  c) aktywne konto poczty elektronicznej e-mail;
  d) włączona obsługa plików cookies.
 2. Sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń.
 3. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.

§ 4 Korzystanie ze Sklepu i założenie Konta

 1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym i korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Sklepu internetowego, konieczne jest posiadanie przez Kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 3. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 4. Założenie Konta jest darmowe.
 5. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 6. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 7. Klient ma możliwość w każdej chwili usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Kupującego ze Strony Sklepu internetowego, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Kupującego. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Sklepu internetowego na urządzeniu końcowym Kupującego.
 9. Kupujący może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego, jednak może to utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Sklepu internetowego. Więcej w zakładce „Polityka Prywatności”.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 5 Składanie Zamówień i Wysyłka

 1. Zamówienia są przyjmowane za pomocą wysłanego formularza zamówień na stronie internetowej www.ursullabrand.com, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Zamówienia złożone w sklepie są realizowane w godzinach pracy sklepu, tj. w dni robocze godzinach od 8:00 do 17:00.
 3. Klient może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu.
 4. Po dokonaniu wyboru Produktu, celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu, tj. w pierwszej kolejności kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” (wybrany Produkt zostanie dodany do koszyka zakupowego), a następnie wypełnienie formularza zamówienia i wybranie formy dostawy i zapłaty oraz kliknięcie potwierdzenia zakupu.
 5. W trakcie składania Zamówienia, do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów, jak również co do formy płatności.
 6. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 8. Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, a następnie dokonuje wpłaty.
 9. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 10. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w treści zgodnej z Regulaminem.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku:
  a) nieprawidłowego wypełnienia formularza Zamówienia- brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia;
  b) nieotrzymania wpłaty w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia w przypadku płatności przelewem.
 12. W przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym, proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienia na koncie bankowym Sklepu.
 13. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura.
 14. Termin realizacji zamówienia wynosi 1-5 dni roboczych, liczonych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym.
 15. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki. Bieg terminu dostawy (wysyłka) rozpoczyna się z chwilą zrealizowania zamówienia.
 16. Zakupiony Towar jest wysyłany wybranym przez Kupującego sposobem Dostawy pod wskazany przez Kupującego w zamówieniu adres.
 17. Przy odbiorze przesyłki, Kupujący powinien w obecności kuriera dokładnie sprawdzić zawartość przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Kupujący powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednakowych egzemplarzach podpisanych przez Kupującego i kuriera.

§ 6 Cena i płatność

 1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają one wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne (w tym podatek VAT).
 2. Ceny Produktów są podane w polskich złotych oraz w walucie obcej- korona szwedzka.
 3. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość jaką klient zobowiązany jest zapłacić (cena brutto). Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, Sklep niezwłocznie poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
  a) zmiany cen Produktów;
  b) wprowadzania nowych oraz wycofywania Produktów;
  c) przeprowadzania promocji i rabatów;
  d) oferowania Produktów nieodpłatnych.
 5. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwa jest płatność jedynie tradycyjnym przelewem elektronicznym.
 6. Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu.
 7. W tytule płatności należy podać numer składanego zamówienia.
 8. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie dział Obsługi Klienta.
 9. Produkt zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy.

§ 7 Reklamacja

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 22Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta (rękojmia), a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta i art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.).
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 4. Wada fizyczna towaru polega na niezgodności sprzedanego towaru z umową, tj. w następujących sytuacjach:
  a) towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b) towar nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewniał Klienta;
  c) towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżeń co do takiego jej przeznaczenia;
  d) towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 5. Wada prawna towaru zachodzi wówczas gdy stanowi on własność osoby trzeciej lub ograniczenie w jego korzystaniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 7. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniany lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 9. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.
 10. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres email Sprzedawcy podany w regulaminie: ursullabrand@gmail.com.
 11. Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
 12. Reklamacja powinna zawierać:
  a) dane osoby składającej reklamację, tj. imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu komórkowego;
  b) przedmiot reklamacji, np. rodzaj i data wystąpienia wady, wraz załączonym zdjęciem oraz treść żądania;
  c) numer zamówienia widniejący w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia;
  d) opcjonalnie fakturę, która ułatwi złożenie reklamacji.
 13. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.
 14. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres email składającego reklamację.
 15. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji zgodnie z polityką prywatności.
 16. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi dostarczy wadliwy towar na koszt Sprzedawcy.
 17. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 18. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.
 19. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o której ocena ma być obniżone, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 20. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem 2 lat.
 21. Towar nabyty w sekcji „Second Hand” nie będzie podlegał reklamacji z powodu wady wskazanej w opisie produktu lub widocznej na załączonych zdjęciach.

§ 8 Prawo odstąpienia

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podania przyczyny, od dnia wydania towaru, tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, np. pismo wysłane pocztą elektroniczną. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na email (podany przy zawieraniu Umowy sprzedaży i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.
 6. Zakupiony Produkt Konsument odsyła na adres Sprzedawcy: ul. Powstańców Warszawy 25/5, 11-400 Kętrzyn.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi, do chwili otrzymania towaru z powrotem.
 8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. Sprzedawca nie przyjmuje Towarów odsyłanych w przesyłkach za pobraniem.
 12. Sprzedawca nie przyjmuje Towarów odsyłanych w formie listów lub listów poleconych za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przyjmowane są paczki Poczty Polskiej.
 13. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument, w znaczeniu przyjętym na potrzeby niniejszego Regulaminu.

§ 9 Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta

 1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w Sklepie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.
 2. Przedsiębiorcę, o którym mowa powyżej, będą dotyczyć postanowienia niniejszego Regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.
  a) odstąpienia od umowy przez Konsumenta;
  b) reklamacji i rękojmi
  w zakresie ograniczonym art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców.
 3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien uzupełnić formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności podać dane potwierdzające jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób.
 4. Formularze stanowią załącznik do Regulaminu.
 5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy, że zakupiony Produkt, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać.

§ 10 Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów Sklepu będących Przedsiębiorcami.
 2. W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.
 3. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy (Klienta) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Produktu i złożonego Zamówienia, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów

 1. W przypadku, gdy postępowania reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może między innymi:
  a) zwrócić się Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej  z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
  b) zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  c) skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika praw konsumenta (http://www.uokik.gov.pl) lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
  d) skorzystać z internetowej platformy ODR (http://ec.europa.eu/consumers/odr).
 2. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§ 12 Newsletter

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego, drogą elektroniczną usługę nieodpłatną – newsletter przez czas nieoznaczony.
 2. Usługa newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Kupującego, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje handlowe to jest m.in. informacje o ofertach Towarów i bieżących promocjach.
 3. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do Kupującego, który dokonał subskrypcji.
 4. Korzystanie z usługi newsletter jest uzależnione od zamówienia usługi newsletter na Stronie Internetowej Sklepu oraz od posiadania przez Kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej email i urządzenia z dostępem do sieci Internet.
 5. Kupujący może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z Newslettera poprzez przesłanie do Sprzedawcy oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji w tym na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Kupującego.
 6. Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego podczas zamawiania usługi newsletter, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień Regulaminu.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych w ramach działalności Sklepu Internetowego jest Sprzedawca. Szczegóły są opisane na Stronie Sklepu w zakładce „Polityka Prywatności”.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy na podstronie „Regulamin”. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
 4. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy.
 5. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się być bezskuteczne lub nieważne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części zostanie nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienia innymi, które możliwe jak najdokładniej oddadzą zamierzony cel gospodarczy.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Załączniki:

Formularz odstąpienia od umowy

Formularz reklamacyjny